Forma prawna

Konsorcjum nie tworzy odrębnego podmiotu gospodarczego, który prowadziłby działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.07.155.1095 z późn. zm.), a zawarte przez Partnerów Konsorcjum porozumienie nie ogranicza uprawnień któregokolwiek z Partnerów do prowadzenia swojej działalności na swój własny rachunek.

Dla realizacji poszczególnych zadań i celów Konsorcjum Partnerzy zawierają umowy wykonawcze określające zakres działań podejmowanych przez konkretne podmioty w określonych terminach i na określonych szczegółowo warunkach. Za przygotowanie projektów w/w umów odpowiada Biuro Konsorcjum.

Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej. Do zaciągania zobowiązań i do składania niezbędnych oświadczeń woli w imieniu Konsorcjum w związku z realizacją umów wykonawczych, o których mowa powyżej, uprawniony jest wyłącznie Lider Konsorcjum – Politechnika Wrocławska.

Lider Konsorcjum nie jest jego organem Konsorcjum i działa poprzez Przewodniczącego Rady Programowej.

Za zobowiązania zaciągnięte przez Konsorcjum w związku z zawartymi umowami wykonawczymi odpowiadają solidarnie wyłącznie ci z Partnerów Konsorcjum, którzy są Stroną tej umowy, w ramach której zaciągnięto dane zobowiązanie.