Biuro Konsorcjum

Biuro Konsorcjum działa w imieniu Lidera Konsorcjum – Politechniki Wrocławskiej i posiada kompetencje m.in. do:

  • pozyskiwania zleceń i środków do realizacji „Koncepcji Rozwoju” oraz „Programu Działania” uchwalanych przez Radę Programową
  • kierowania programami i projektami zleconymi do realizacji przez Radę Programową
  • zawierania umów z kontrahentami, po uprzednim zatwierdzeniu wyboru kontrahenta przez Radę Programową
  • przygotowywania zamówień w ramach przedmiotu działania Konsorcjum
  • prowadzenia obsługi organów Konsorcjum, prowadzenia dokumentacji działalności Konsorcjum oraz obsługi rachunkowej
  • podejmowania decyzji finansowych w zakresie ustalonym w budżecie Biura, budżetach programów i projektów zleconych do realizacji przez Radę Programową z poszanowaniem woli i ograniczeń dotyczących poszczególnych Partnerów, a wyrażanych przez ich przedstawicieli w Radzie Programowej
  • powoływania ekspertów zewnętrznych w celu realizacji zadań merytorycznych stawianych przed Konsorcjum lub wynikających ze wspólnych projektów realizowanych przez Partnerów.

Siedziba Biura:

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

ul. Z. Janiszewskiego 8

50-372 Wrocław, woj. dolnośląskie, Polska

bud. D-20 pok.117

mapka: http://g.co/maps/gjhv

 

Adres do korespondencji:

Konsorcjum Smart Power Grids – Polska

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

 

Dyrektor Biura –  Marek Wąsowski

e-mail: marek.wasowski@pwr.edu.pl

tel. 71 320 44 28