O Konsorcjum

Konsorcjum Smart Power Grids Polska stawia sobie za cel rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Funkcję lidera Konsorcjum pełni Politechnika Wrocławska.

Przedmiot wspólnego działania Partnerów obejmuje w szczególności: 

 • opracowanie koncepcji rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych  oraz narzędzi wykorzystywanych dla jej optymalizacji, zabezpieczania i sterowania sieciami oraz opracowanie podstawowych kierunków rozwoju sieci i jej parametrów technicznych
 • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych dla praktycznej realizacji idei inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz opracowanie ogólnych zasad eksploatacji tych sieci
 • szeroko rozumianą działalność edukacyjną, standaryzacyjną i konferencyjną
 • dokonywanie wspólnych zamówień narzędzi i materiałów niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju sieci oraz usług w tym zakresie
 • komercjalizację wypracowanych na skutek działań konsorcjum wyników badań i rozwiązań technologicznych
 • występowanie o pozyskanie środków ze z instytucji finansujących prace badawczo-rozwojowe, zarówno krajowych jak i europejskich.

Zakres działalności badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych Konsorcjum określono w następujący sposób:

 • Zmniejszenie społecznych kosztów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.
 • Integracja sieci elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz systemów informatycznych tworząca inteligentne sieci elektroenergetyczne.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, zapobieganie awariom rozwijającym się i prowadzącym do blackout’ów.
 • Integracja rozproszonych  źródeł energii elektrycznej.
 • Opomiarowanie  sieci elektroenergetycznych zarówno dla celów rozliczeniowych jak i operacyjnych.
 • Zastosowanie inteligentnych liczników energii elektrycznej umożliwiających interaktywny udział odbiorców.
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w okresie wysokich cen oraz ograniczenie strat przesyłowych
 • Zastosowanie inteligentnych układów sterowania i zabezpieczeń, oraz wspomaganie decyzji operatorskich.

Organami Konsorcjum są: 

 • Honorowy Komitet Założycielski
 • Rada Programowa jako organ wyznaczający strategię i kierunki działania Konsorcjum oraz nadzorujący działania Biura Konsorcjum
 • Przewodniczący Rady Programowej jako organ wykonawczy Rady Programowej
 • Biuro Konsorcjum jako organ wykonawczy Konsorcjum; Biuro działa w oparciu o delegację uprawnień Lidera Konsorcjum i pełnomocnictwa Partnerów Konsorcjum.