Korzyści

Korzyści prawne

  • Członkostwo Partnera w Konsorcjum stanowić będzie najlepszą gwarancję włączenia się w główny światowy nurt rozwoju technologicznego i naukowego w obszarze Smart Grids.
  • Partner będzie współuczestniczył w inicjowaniu i podejmowaniu decyzji na płaszczyźnie rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych.
  • Partner stanie się pełnoprawnym beneficjentem wyników realizowanych przez Konsorcjum projektów badawczo-rozwojowych.

 

Korzyści ekonomiczne

  • Partner uzyska bezpośredni dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr naukowo-technicznych mogących poprowadzić projekty badawcze istotne z punktu widzenia interesów własnych Partnera.
  • Partner uzyska większy dostęp do nowoczesnych technologii z obszaru Smart Grids. Dzięki szybkiemu wykorzystaniu na własne potrzeby nowoczesnych technologii Partnerzy Konsorcjum uzyskają nieosiągalne dla konkurentów możliwości rozwoju swoich przedsiębiorstw.
  • Uzyskane przez Konsorcjum SPG Polska fundusze i środki z funduszy pomocowych m.in. na stworzenie infrastruktury badawczej pozwolą na utrzymanie wysokiej dynamiki realizowanych z udziałem Partnerów projektów. Konsorcjum będzie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie myśli technicznej.
  • Partner uzyska większy wpływ na proces komercjalizacji wyników badań tworzonych na Politechnice Wrocławskiej .

 

Bezpieczeństwo

  • Przejrzystość działalności Konsorcjum zapewnienia wzajemne stosowanie przez Partnerów uczciwych wobec innych uczestników obrotu gospodarczego zasad konkurencji.
  • Partner uzyska właściwe wsparcie dla uzyskania właściwej ochrony prawnej dla wyników własnych badań m.in. w projektach z udziałem podmiotu zagranicznego.