Działalność badawczo-rozwojowa

Działalność badawczo-rozwojowa:

  • opracowanie koncepcji Konsorcjum w zakresie rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych  oraz narzędzi wykorzystywanych dla jej optymalizacji, zabezpieczania i sterowania sieciami oraz opracowanie podstawowych kierunków rozwoju sieci i jej parametrów technicznych
  • uruchomienie Biura Konsorcjum
  • rozpoznanie źródeł i ustalenie zasad występowania o środki pomocowe na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych dla praktycznej realizacji Celów i Zadań Konsorcjum
  • działalność edukacyjna, standaryzacyjna i konferencyjna – uruchomienie w 2011 roku studium podyplomowego „Inteligentne sieci elektroenergetyczne”; przygotowanie oraz zorganizowanie w listopadzie 2011r. konferencji dotyczącej standaryzacji i oceny stanu prac nad SmartGrid w Polsce
  • uruchomienie pierwszych projektów partnerskich.

Działania ciągłe:

  • dokonywanie wspólnych zamówień narzędzi i materiałów niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju sieci oraz usług w tym zakresie
  • komercjalizacja wypracowanych na skutek działań konsorcjum wyników badań i rozwiązań technologicznych
  • występowanie o pozyskanie środków ze z instytucji finansujących prace badawczo rozwojowe, zarówno krajowych jak i europejskich .