Członkowie

Konsorcjum ma charakter otwarty tzn. dopuszczalna jest możliwość przystąpienia do Konsorcjum nowych podmiotów oraz uzyskanie przez nie statusu Partnera, o czym decydować będzie Lider Konsorcjum po zasięgnięciu opinii Członków Honorowego Komitetu Założycielskiego.

Członkami Konsorcjum są: